Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dienen wij te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Dit artikel luidt als volgt:

De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie

Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door De Burele Accountants of haar medewerkers;
B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door De Burele Accountants of haar medewerkers;
C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door De Burele Accountants of haar medewerkers;
D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast de volgende interne richtlijnen:

  • Verschillen van inzicht binnen (controle)teams. Hiervoor geldt de consultatieprocedure zoals opgenomen in het handboek kwaliteit, op grond waarvan consultatie kan plaatsvinden.
  • Klachten over het optreden van De Burele Accountants dan wel haar medewerkers. Hierop is een klachtenregeling van toepassing.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van De Burele Accountants dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluiders-regeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Procedure
1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via deze pagina onder vermelding “melding klokkenluidersregeling”. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via deze wijze.
3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
4a. Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
4b. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
4c. Bij het informeren van de directie en compliance officer als bedoeld in de punten 4a en 4b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
5. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
6 .Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid
1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
2. De directie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn / haar functioneren binnen De Burele Accountants, dan wel zijn / haar carrière.

Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van De Burele Accountants.

Klachtenregeling
Mocht een opdrachtgever en/of een andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van De Burele Accountants dan kan deze zich (telefonisch of schriftelijk) wenden tot de onze compliance officer.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.