Wat te doen met corona schade

Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe zijn stevige maatregelen gepresenteerd, bovenop de al bestaande regelingen. De regelingen worden sinds 17 maart vrijwel dagelijks aangepast.

Er zijn regelingen voor

  • alle bedrijven: financiering en uitstel
  • zelfstandige ondernemers en ZZP (TOZO)
  • steun voor specifieke sectoren (TOGS)
  • Werkgevers (NOW)
  • De DGA

Digitale loketten voor aanvraag zijn soms over overbelast. Als er geen directe financiële nood is kan de aanvraag op een later tijdstip worden gedaan, doorgaans is daar nog alle gelegenheid voor. Bij RVO is over het algemeen e-herkenning nodig om een aanvraag in te kunnen dienen.

Financiering en uitstel

Uitstel betalen belasting

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw), op 2 april is dat uitgebreid met o.a. accijns. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het uitstel kan worden verleend voor 3 maanden en kan online aangevraagd worden met het DigiD van de ondernemer of een medewerker van het bedrijf, nadat de naheffingsaanslag is opgelegd. Dit uitstelverzoek kan ook worden gebruikt voor schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bij komen.

Als 3 maanden uitstel onvoldoende is zal kan de ondernemer ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Daarvoor zullen wel gegevens moeten worden overlegd, als het gaat om € 20.000 of meer dan zal een derde deskundige (zoals accountant of brancheorganisatie) daar een verklaring voor moeten opstellen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Garantieregeling ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Qredits biedt lagere rente

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Uitstel aflossing banken

Op 19 maart hebben diverse banken (ABNAMRO, ING, Rabo, Volksbank en Triodos) aangegeven zakelijke MKB klanten die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel te verlenen op het doen van aflossing op hun lening. (bron: AD.nl liveblog 11:35)

Aanpassing aanslag

Het is altijd mogelijk een te hoge aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het lopende jaar aan te passen naar een meer passend niveau dat rekening houdt met tegenvallende omzet door Corona.

Uitbreiding borgstelling MKB regeling

Op 16 maart 2020 is de regeling BMKB (borgstelling MKB) verruimd. Ondernemers een zelfstandigen (ook ZZP) kunnen zich hiervoor inmiddels aanmelden. De regeling kan benut worden voor overbruggingskrediet of verhoging van het bedrag om rood te staan bij hun bank. Aanvraag voor deze regeling verloopt via de bank of kredietverstrekker.

ZZP’ers en zelfstandigen

TOZO regeling

Zelfstandige ondernemers, DGA’s en ZZP’ers kunnen tijdelijke ondersteuning vragen als zij door de wegvallende omzet in moeilijkheden komen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is geënt op de Bbz-regeling. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden (tot 1 juni), via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud van maximaal € 1.500 per maand (€ 1.050 voor alleenstaanden).

Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. Gemeenten zijn nog bezig de definitieve regeling vorm te geven maar geven wel de mogelijkheid een aanmelding te doen en, indien nodig, een voorschot te verlenen. Wie nog enige inkomsten heeft wordt gevraagd nog even te wachten met de aanvraag tot uiterlijk 31 mei, zodat ondernemers met de hoogste nood als eerste geholpen kunnen worden. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart. Meer info

Specifieke getroffen sectoren (TOGS)

De corona maatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessbedrijven en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in de genoemde sectoren, in de vorm van de TOGS (tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren). Deze regeling komt de onderneming tegemoet met € 4.000. De oorspronkelijke groep ondernemers is 30 maart uitgebreid. Aanvragen gaan online via de site van RVO.

Stimulering digitale zorg

Om digitale zorg op afstand te faciliteren is de SET-regeling uitgebreid. Met deze regeling kunnen zorgaanbieders subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. De uitbreiding is gedaan omdat de thuiszorg onder druk staat door de corona-maatregelen. Voorbeelden zijn telebegeleiding en apps. Meer informatie lees je op de site van RVO.

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is, meer hierover lees je hier.

Werkgevers

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (31 maart 2020)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De regeling zal ook van toepassing zijn op werknemers met bijvoorbeeld een oproepcontract, maar niet voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt op 6 april 2020 opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan onder de oude regeling werktijdverkorting, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. “De periode waarover de werkgever tegemoetkoming kan krijgen hangt niet af van de datum waarop de regeling in gaat.

Ondernemers moeten zelf een schatting van het omzetverlies doorgeven, door de omzet van maart t/m mei 2020 te vergelijken met de totale omzet 2019 gedeeld door vier. Als de omzetdaling pas vertraagd op treedt mag bijvoorbeeld ook de omzet van april t/m juni worden vergeleken. Seizoensinvloeden worden niet mee genomen. Voor aanvragen zal achteraf een afrekening worden gemaakt op basis van de werkelijke cijfers. Voor grotere bedrijven is daarbij een accountantsverklaring vereist. Het is voor het MKB zaak om de administratie bijgewerkt te hebben. Meer informatie op deze site.

Personeelsvragen

De corona crisis leidt ook tot een heleboel vragen op het gebied van personeelszaken. Hoe ga je om met reiskosten, mag je overuren op laten nemen of kun je een nieuwe collega in zijn proeftijd ontslaan. Zie voor deze vragen dit bericht.

De Directeur-grootaandeelhouder

Ook voor de DGA staat de TOZO regeling open, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers kan bij de gemeente worden aangevraagd. Verder is het verlagen van het gebruikelijk loon mogelijk als de Corona ernstige gevolgen heeft voor de liquiditeit. Loon dat de DGA al heeft genoten over verstreken perioden in 2020 kan niet worden teruggedraaid. Voor het verlagen is geen toestemming nodig. Zaken als de fiscale bijtelling lopen wel gewoon door. Aan het einde van het jaar kan de BV het loon achteraf opnieuw bepalen en een eventueel verschil met het genoten salaris in die periode afrekenen.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 12-03-2020 bijgewerkt 30 maart 2020 10:00

Meer bronnen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

One thought on “Wat te doen met corona schade

Reacties zijn gesloten.

Get 30% off your first purchase

Got it!
X myStickymenu