Tijdelijke contracten? Veranderende regels in 2020…

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

Wat zijn de huidige regels (2019)?

Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde arbeidsovereenkomst in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van twee jaar, wordt de overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op: alleen als de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden is, kunt u opnieuw beginnen te tellen in de keten van arbeidsovereenkomsten.

Tip! In de horeca-cao is de mogelijkheid opgenomen dat bij werk dat alleen voor een seizoen beschikbaar is vanwege klimaat of natuur een kortere tussenperiode is toegestaan. U kunt dan al bij perioden van meer dan drie maanden opnieuw beginnen met tellen.

Vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaat de maximumtermijn van twee naar drie jaar. Het maximaal aantal contracten binnen deze periode blijft drie en de onderbrekingstermijn blijft ook zes maanden. Bij cao kan deze periode worden verkort naar drie maanden.

Ook transitievergoeding wijzigt

Tot 1 januari 2020 heeft een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding, waarbij de vergoeding vanaf de eerste dag wordt berekend. Per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding vanaf dag één berekend en uitbetaald. Dit geldt ook bij ontslag in de proeftijd en bij elk contract van bepaalde tijd dat niet wordt verlengd. Voorwaarde blijft dat de beëindiging gedaan wordt door de werkgever. De tijdelijke regelingen ten aanzien van de transitievergoeding (lagere vergoeding kleine werkgevers en verruimde opbouw oudere werknemers) vervallen met ingang van 1 januari 2020. De opbouw bij oproepkrachten wordt berekend aan de hand van de gemiddelde arbeidsduur per maand. Als het dienstverband korter is dan een maand, wordt het totale bedrag aan uitgekeerd brutoloon als uitgangspunt aangehouden. Let op: als u in de arbeidsovereenkomst op voorhand al heeft opgenomen dat er wordt aangezegd bij het einde van de arbeidsovereenkomst, dan bent u daarmee automatisch ook een transitievergoeding verschuldigd, omdat de overeenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt.

Wijzigingen als gevolg van de invoering van de WAB

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe definitie van oproepovereenkomst. De oproepovereenkomst is de overeenkomst waarbij (a) de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid en (b) de werknemer geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon als hij niet gewerkt heeft. Ook geldt vanaf dat moment dat je de oproepkracht  minimaal 4 dagen van tevoren moet oproepen. Deze termijn kan bij cao worden bekort naar één dag van tevoren. Trek je als werkgever de oproep in binnen deze periode, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon over de oproep. Na 12 maanden gewerkt te hebben met een oproepkracht, moet je de oproepkracht een aanbod doen gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. Zolang je verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

Ook is de opzegtermijn die oproepkrachten moeten hanteren, beperkt tot 4 dagen dan wel 1 dag als de cao dit toestaat.

Premie

Vanaf 2020 wordt voor de premieheffing in het kader van de WW de sectorindeling losgelaten. Er komt per 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor contracten voor onbepaalde tijd (uitgezonderd hiervan zijn de oproepcontracten) en een hogere WW-premie voor contracten voor bepaalde tijd. Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste 52 uur per maand werken (dat is gemiddeld 12 uur /week) en BBL-contracten vallen onder het lage premiepercentage.

Op de loonstrook dient vermeld te worden of er sprake is van een vast contract. Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5 procentpunt bedragen.

Let op: voor alle werknemers moet een schriftelijke vastlegging bestaan op basis waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van onbepaalde tijd. 

Samenvattend

Per 2020 ontstaat er na drie arbeidsovereenkomsten of pas na drie jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De transitievergoeding is aan de orde vanaf dag één. Werk je met oproepkrachten, dan is het goed de consequenties van de nieuwe wet voor jouw situatie goed te beoordelen.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 26-09-2019 / met toevoegingen uit advieswijzer Ontslagrecht 2019 03-06-2019

Get 30% off your first purchase

Got it!
X