De laatste maand van het jaar is het voor ZZP’ers en kleinere ondernemingen heel nuttig hun uitgaven goed te plannen. Door een investering wel of juist niet in december te doen kun je namelijk op een leuke manier geld verdienen met de ‘kleine ondernemersregeling BTW’ (KOR).

Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, kom je in aanmerking voor deze regeling. In dat geval hoef je een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien je op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Voor BV’s en stichtingen is de regeling helaas niet van toepassing.

Rekenvoorbeeld 1

Een ondernemer moet over haar omzet en inkopen over 2018 per saldo € 1850 BTW afdragen. Door in december nog een investering te doen van € 2.500 plus 21% BTW, komt de totale BTW over 2018 uit op € 1325 te betalen. Dit bedrag wordt geheel vrij gescholden door de KOR. Door de investering van € 2500 in december te doen hoeft dit jaar geen € 1900 te worden betaald. Naast de BTW op de factuur van € 525 is dat een extra ‘bonus’ van € 1375.

Rekenvoorbeeld 2

Een ondernemer moet over haar omzet en inkopen over 2018 per saldo € 1300 BTW afdragen. De ondernemer wil nog een investering plegen voor € 5000 plus BTW. Aangezien hij in 2018 ook zonder de investering gebruik kan maken van de kleine ondernemersregeling kan hij zijn investering vermoedelijk beter uitstellen tot 2019. In 2018 levert de kleine ondernemersregeling een vrijstelling van € 1300. Door de investering in 2019 te plannen levert hem dat in 2019 een aftrek op van € 1.050. Mogelijk dat hij daardoor zelfs in 2019 opnieuw in de KOR valt..

Goede administratie

Om zeker te zijn dat je een uitgaaf wel of juist niet nog in december zou willen doen is het belangrijk te zorgen dat je boekhouding volledig actueel is. Met Yuki is dat geen probleem, je kunt dagelijks de stand van de BTW zien. De regeling is best ingewikkeld als de af te dragen omzet tussen € 1345 en € 1883 uit komt. Samen met ons kun je in december bepalen wat gunstig voor je is.

Bijzondere situaties

Er zijn enkele bijzondere situaties bij het bepalen van de KOR. Ondernemers in bijvoorbeeld de bouw die gebruik maken van de verleggingsregeling voor de BTW moeten bij het bepalen van de KOR de BTW over de verlegde omzet fictief  meenemen. Heb je goederen gekocht in het buitenland dan hoeft de BTW over de ‘invoer’ niet mee genomen te worden bij het bepalen van de KOR.

Wijzigingen in 2020

De KOR wordt in 2020 gewijzigd. De nieuwe regeling gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die minder omzet hebben dan € 20.000 kunnen ervoor kiezen geen btw in rekening te brengen. De regeling is dus niet verplicht. De nieuwe KOR gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Die kunnen momenteel niet van de regeling gebruikmaken. Ondernemers die in de loop van het jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, zijn vanaf dat moment gewoon btw-plichtig, inclusief alle bijbehorende fiscale en administratieve verplichtingen.

Ondernemers die in 2020 de nieuwe KOR willen toepassen, dienen dit vooraf te melden bij de inspecteur. Dit kan vanaf 1 juni 2019. De melding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn, anders gaat de nieuwe KOR pas in op 1 april 2020. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR kan slechts eenmaal per drie jaren worden herzien.

Spelen met de kleine ondernemersregeling BTW